Schelling Advies Logo

PROJECTEN

Advisering verkeer en mobiliteit Capelle a/d IJssel

De gemeente Capelle a/d IJssel staat voor een aantal verkeerskundige uitdagingen. Vanuit het Programma Mobiliteit 2021-2025 gaat Capelle aan de slag met het actualiseren van een aantal beleidsnota’s waaronder die van het fiets-, OV- en deelmobiliteitsbeleid. Daarnaast is er veel aandacht voor nieuwe of verbeterde fietsroutes en is er verkeerskundige advisering nodig bij de vele kavel- en gebiedsontwikkelingen. Ook gaat Capelle komende jaren het project Algeracorridor verder uitwerken. Alle facetten van mobiliteit komen hier in terug. Vanuit Schelling Advies verzorgen wij de verkeerskundige advisering in deze projecten inclusief schetsontwerpen waar nodig.


Bekijk dit project hier >

Projectleiding voorbereiding HOV Ridderkerk

In de gemeente Ridderkerk wordt gewerkt aan een verbetering van het openbaar vervoer. Een belangrijk onderdeel daarbij is de komst van de R-net lijn door Ridderkerk richting Rotterdam. De huidige buslijn 146 zal daarmee sneller en met meer comfort van Ridderkerk naar Rotterdam rijden. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk, RET en MRDH.  In 2021 is het plan op hoofdlijnen uitgewerkt. Eind 2021 is een bestuurlijke overeenkomst getekend. In 2023-2025 wordt op diverse locaties een aanpassing aan het tracé aangebracht zodat deze buslijn een echte R-net verbinding wordt. Er is een ingenieursbureau (RHDHV) aanbesteed die het ontwerp- en onderzoekswerk uitvoert onder begeleiding van de gemeente.  Vanuit Schelling Advies verzorgen wij de projectleiding voor de voorbereiding van het project namens de gemeente. 

Bekijk dit project hier >

Projectleiding ParkShuttle Capelle a/d IJssel

In de gemeente Capelle a/d IJssel wordt de nieuwe ParkShuttle geïmplementeerd. Deze zal in de toekomst gaan rijden over de gesloten baan en in Rivium ook door het bestaande verkeer in de vorm van mixed traffic. Daarnaast zal de Parkshuttle worden uitgebreid van 6 naar 10 voertuigen om de 5000 nieuwe woningen bij Rivium goed te ontsluiten. De uitbreiding en de nieuwe vorm mixed traffic zijn twee aparte trajecten die van grote invloed zijn op het systeem. Daarnaast worden er slimme camera’s geplaatst zodat er aan de eisen voor sociale veiligheid wordt voldaan. En de beheer centrale wordt op termijn centraal aangestuurd. Een innovatief en complex project waarbij de samenwerking tussen ZF, Transdev en gemeente Capelle van groot belang is. Inclusief de afstemming met de concessieverlener MRDH en de ontwikkelende partijen in het nieuwe Rivium. Schelling Advies speelt zowel een rol in de projectleiding als in de inhoudelijke advisering tezamen met diverse medewerkers binnen de gemeente. 

 

Bekijk dit project hier >

Projectleiding halte waterbus / watertaxi Capelle a/d/ IJssel

In 2023 is een halte aangelegd voor de waterbus en de watertaxi. Daarmee kan het personenvervoer over water worden aangesloten op Capelle – Rivium. Dit project kent vele stakeholders zowel op het water als op de kant. Er moesten vergunningen en contracten worden geregeld met zes verschillende partijen zoals RWS, gemeente Rotterdam en het waterschap.  De halte is gebouwd onder leiding van Blue Amigo die ook de exploitatie verzorgt.  

 

Bekijk dit project hier >

 

Advisering verkeer en mobiliteit voor Rivium (5000 woningen)

In de gemeente Capelle a/d IJssel wordt een nieuwbouwlocatie ontwikkeld: het nieuwe Rivium. Hiervoor worden diverse studies uitgevoerd in het kader van de MER en het Inrichtingsplan. De verkeersstromen worden geanalyseerd voor Rivium en de omgeving daarvan. Het parkeerverhaal wordt getoetst aan de hand van de parkeerbalans van de ontwikkelende partijen. Het fietsnetwerk wordt uitgebreid en de Parkshuttle zal worden uitgebreid. Dit alles in nauwe samenhang met elkaar binnen een multidisciplinair team. Schelling Advies verzorgt de advisering van het deel mobiliteit en verkeer.

Bekijk dit project hier >

 

Advisering team regionale bereikbaarheid Zeeland

Voor de provincie Zeeland hebben wij binnen het team regionale bereikbaarheid bijgedragen aan diverse projecten en beleidsvragen. Zo is er vanuit het team regelmatig afstemming geweest binnen het team over diverse fietsprojecten en verkeersveiligheidsprojecten die per regio zijn uitgewerkt. Vanuit het team is advies uitgebracht naar de programmamanger Bereikbaarheid en het bestuur over het nieuw programma bereikbaarheid. Verder heeft afstemming plaatsgevonden met de afdeling Infrastructuur over het uitvoering en het beheer van diverse infrastructurele projecten. Schelling Advies heeft daarbij een coördinerende en adviserende rol gespeelt binnen het team. 

Bekijk meer over dit project >

 

 

Projectleiding Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk

In Ridderkerk is de openbaar vervoerverbinding richting Rotterdam al jaren een onderwerp van discussie. Er zou eerst een metroverbinding komen (idee jaren 90). Of er zou een tramverbinding komen (idee afgelopen decennia). Uiteindelijk is er een aantal jaren geleden besloten dat een hoogwaardige busverbinding de beste oplossing is. Dit idee is uitgewerkt in een grootschalige haalbaarheidsstudie. Deze studie moest vervolgens leiden tot een verdere verdieping richting een concreet project met een duidelijke scope en financieel beeld. In deze Verdiepingsstudie die is uitgevoerd door Sweco, is een verbinding uitgewerkt van Ridderkerk naar Rotterdam. Op hoofdlijnen is vastgesteld welke maatregelen nodig zijn en wat deze moeten kosten. Er zijn drie fasen gedefinieerd. De eerste fase wordt uitgewerkt in de voorbereidingsfase HOV Ridderkerk (zie eerder in dit projectenoverzicht). Schelling Advies heeft de fase van de Verdiepingsstudie begeleid en samen met MRHD en RET een programma vastgesteld voor de drie uit te werken fasen. 

Coördinatie team verkeer en mobiliteit inclusief advisering

Team verkeer en mobiliteit in Capelle a/d IJssel bestaat uit ca zes mensen van Stadsontwikkeling en ca vier mensen van Stadsbeheer. Tezamen verzorgen zij de verkeer en mobiliteitsprojecten voor de gemeente. Via een structureel overleg worden zaken afgestemd en besproken. Vanuit Schelling Advies mochten wij dit team een jaar lang coördineren. Daarnaast hebben wij in diverse projecten als projectleider of adviseur opgetreden zoals het project Centrumring en het Programma Mobiliteit 2030.

Projectleiding Snelfietsroute F15 IJsselmonde

Voor de BAR organisatie is het programma van de Snelfietsroute voorbereid en uitgevoerd. In totaal zijn er circa 20 kleinere en grotere fietsprojecten uitgevoerd in de drie BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Zo is er een netwerk ontstaan van diverse hoogwaardige fietsroutes. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid Holland en de MRDH. Ook het waterschap Hollandse Delta heeft actief meegewerkt aan het project. Schelling Advies verzorgde de projectleiding van het tweede deel van het programma, voor ca 10 projecten totaal. In de video is een overzicht te zien van het project in vogelvlucht. 

YouTube video voorbereiding Snelfietsroute F15 IJsselmonde

Strategisch advies infrastructuur Haarlemmermeer

In de gemeente Haarlemmermeer is een visie opgesteld voor de woningbouw. In totaal worden er komende jaren circa 40.000 woningen gebouwd. Deze woningbouw vindt plaats in verschillende gebieden in de Haarlemmermeer die nu in een structuurvisie zijn aangewezen. De Raad heeft daarbij een stelling ingenomen die luidt: eerst bewegen, dan bouwen. Met andere woorden, zorg dat de bereikbaarheid van deze gebieden en van de rest van de gemeente goed op orde is. Pas daarna gaan wij besluiten nemen over nieuwe woningbouw. Vandaar dat een grootschalig onderzoek is gedaan naar een visie voor de infrastructuur in 2040. Met behulp van modelberekeningen en expert opinions is vastgesteld welke aanpassingen nodig zijn en in welke volgorde deze aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Daarbij is een doorkijk gegeven over de eventuele kosten van deze infrastructuur projecten. Een belangrijk gegeven is dat de wegbeheerder in veel gevallen niet alleen de gemeente zelf is, maar dat men ook afhankelijk is van met name de provincie Noord Holland. Daarbij staat voorop dat een goed netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer en een goed fietsnetwerk van essentiële waarde is voor de gemeente. Het gaat dus niet alleen om de autobereikbaarheid. 

Bekijk dit project hier op YouTube > 

Advisering verkeer en mobiliteit Sugar City Halfweg

In Halfweg is de voormalige suikerfabriek omgebouwd tot kantoren. De omgeving van dit terrein met de opslag en verwerkingsloodsen is daarna omgebouwd tot een grootschalig winkelgebied. Deze locatie is één van de vier grote winkellocaties in Nederland. Bezoekers kunnen hier met de trein, bus en fiets komen, maar de meeste bezoekers komen naar verwachting met de auto. Vandaar dat er een grootschalig parkeerterrein is ingericht. De ontsluiting van het verkeer geschiedt via een nieuwe kruising die is uitgebreid met verkeerslichten. De bushalte, het treinstation, de loopbrug en een apart parkeerterrein voor piekdagen zijn aandachtspunten die opgelost moeten worden.     

Bekijk dit project > 

Adviseur wethouders Barendrecht en Albrandswaard

Gedurende een periode van circa 3 jaar heeft Ab Schelling namens Schelling Advies de wethouders van Albrandswaard en Barendrecht geadviseerd over diverse dossiers. Ook heeft hij in die periode samen met collega’s van de afdeling Verkeer een team gevormd voor advisering op gebied van verkeer en mobiliteit voor deze gemeenten, en ook voor de gemeente Ridderkerk. Projecten en thema’s die speelden waren parkeren, ontwikkelingen van de het centrumgebied, aanleg van een fietsroute (eerste ideeën van de route F15), de buurtbus, concessies openbaar vervoer algemeen, verkeersveiligheid, nieuwbouwlocaties, o.a. Spui in Albrandswaard, verbetering schoolomgeving, verbetering verkeerveiligheid op doorgaande wegen door de gemeente, aanpassen looproutes, coördinatie van de subsidies vanuit de MRDH, evaluatie van het GVVP en verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein Overhoeken 1 en 2. 

Bekijk dit project > 

Projectleiding en advies verkeer gemeente Den Haag

Gedurende een periode van circa 3 jaar heeft Ab Schelling namens Schelling Advies diverse kleine en middelgrote verkeerprojecten geleidt als projectleider voor de gemeente Den Haag. De projecten waren gericht op diverse beleidsvelden, zoals parkeren, fietsen, herinrichting hoofdwegen en ontwikkeling nieuwbouwlocaties. In totaal zijn vijf fietsroutes gerealiseerd, zijn de parkeerplaatsen in vier wijken opnieuw ingericht, is onderzoek gedaan naar een grootschalige parkeergarage in een woonwijk, is een start gemaakt met de ontwikkeling van Binckhorst en zijn twee hoofdwegen opnieuw ingericht. Projectleiding, coördinatie van projecten en aansturing van de deskundige medewerkers stond voorop in deze brede en uitdagende opdracht. Inhoudelijk kennis van verkeerskundige ontwerpen heeft daarbij ook geholpen.  

Bekijk meer over dit project > 

Advisering Verkeer en Mobiliteit op Aruba

Van 2012-2015 heeft Ab Schelling op Aruba gewerkt. Daar heeft hij een aantal opdrachten gedaan voor Dienst Openbare Werken (DOW) van Aruba. In die tijd is het met Schelling Advies begonnen. De opdracht bestond uit verschillende onderdelen. Ten eerste de aansturing van de inhoudelijke commissie voor de Green Corridor, een nieuwe snelweg van St Nicolas naar Oranjestad. Om analyses te kunnen doen is een verkeersmodel ontwikkeld samen met partijen in Nederland, waaronder DAT Mobility en de BUAS. Samen met een deskundige van het CBS op Aruba is onderzoek gedaan naar de sociaal economische gegevens op het eiland. En er zijn extra tellingen gedaan op het eiland om het model te kunnen kalibreren. Verder is betaald parkeren in Oranjestad ingevoerd en zijn analyses gedaan van diverse ontsluitingswegen in de (nieuwe) wijken op Aruba waarbij gebruik is gemaakt van het verkeersmodel. 

Bekijk meer over dit project > 

this is img
OUDE PROJECTEN VORIGE WERKGEVERS
Benieuwd naar nog meer van onze projecten?

TNO innovation for life

TNO – Innovation for life

 • Projectmanager Urban Strategy, Financieel District Beijing China
 • Projectmanager TNO ICT-project voor Toyota in Tokio, Japan
 • Projectmanager CIVITAS PLUS, duurzame mobiliteit in 26 steden in de EU
 • Voorzitter EARPA Sustainable Mobility in Cities in Europe
 • Board member EU-METI (Japan) ICT in Mobililty
 • Board member EU platform City Mobil
 • Business development Urban Strategy A1 Muiden Weesp, A12, Stadshavens
 • Business development Solarroad: zonnecellen in wegdek bij fietspaden

Panteia - Research to Progress

Panteia – Research to Progress

 • Projectmanager studie verkeers- en ruimtelijk beleid Mozambique en Albanië
 • Projectmanager European Platform on Mobility Management (EPOMM)
 • Projectmanager CIVITAS Evaluatie, duurzame mobiliteit in 19 EU steden
 • Projectleider Mobiliteitskaart voor ambtenaren in Nederland

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

 • Adviseur studie hsl-stations waaronder Rotterdam CS
 • Adviseur betaalstroken en rekeningrijden
 • Adviseur modelberekeningen Randstadrail voor Rotterdam
 • Projectleider ZORO-busverbinding Rotterdam
 • Projectleider 1e Fietsparkeerplan Rotterdam
 • Adviseur studie P+R Kralingse Zoom
 • Adviseur en projectleider A15 MAVA studie
VEILIG EN COMFORTABEL FIETSEN
F15 Snelfietsroute